Monthly Archive: December 2017

2

बालशिक्षणाचे शास्त्र, त्याचा व्यवहार व त्याची चळवळ

साधारणपणे सहा वर्षांपर्यंतचे वय हे बालशिक्षणाचे वय मानले जाते. म्हणून भारतात, २००९ सालच्या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर औपचारिक शालेय शिक्षणाची सुरुवात मानलेली आहे. त्यामुळे, आता, नेमकेपणाने तीन ते सहा हे वय शालेयपूर्व...

0

रचनावादाचे तत्त्वज्ञान

शिक्षण हे नेहमीच कालानुरूप असावे, असे मी मानतो.  ‘कालानुरूप’ याचा अर्थ असा की, आजचे शिक्षण हे आजच्या काळाला साजेसे असे असावे.  ते भूतकाळाला साजेसे, असे असून चालणार नाही.  ‘काळ’ हा बदलत जातो, त्याचे रूप...

Enjoy this blog? Please spread the word :)