Monthly Archive: July 2018

0

गरिबी, मुलांचे मेंदू आणि शिक्षण

“गरिबी हा माणसाला मिळालेला शाप आहे,” असे फार पूर्वीपासून म्हटले गेले आहे. शापाच्या सांस्कृतिक संकल्प्नेत, शाप हा कुणीतरी कुणालातरी ‘दिलेला’ असतो, आणि त्यामागे देणाराचे काही सबल कारणही असते. कुठल्यातरी अपराधासाठी दिलेली ती शिक्षा असते....

Enjoy this blog? Please spread the word :)